گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 7
تاریخ ثبت 1439/02/15
قرائت قرآن در ایام عذر

چرا خانمها در زمان عادت نباید قران بخوانند یا لمس کنند با اینکه خود را تمیز کنند یا بعد از چند روز تمیزشده باشند ؟
هوالعلیم
چون حالتی برای آنها پیدا می شود که با لمس قرآن منافات دارد.