گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 70
تاریخ ثبت 1439/02/15
مقصود از روح، نور و وحي

بسم ا لله الرحمن الرحیم سلام علیکم
کتاب امام شناسی جلد 5 صفحات 52 و53
ایه 52 سوره شوری ...ما روحی را از امر خودمان به سوی تو وحی فرستادیم .
منظور از ما فرستادیم چیست در صورتی که حضرت رسول خودشان اول تعین یا اول ما خلق اللَه می باشند چگونه نمی دانند کتاب و ایمان چیست ؟ این وحی و نور و روح چیست که قابل تبدیل اند.
ارتباط این ایات با سوره قدر و صاحب الامر چیست ؟
ایه 1 سوره فرقان و ایه 113 سوره طه تفاوت نزل با انزلنا چیست ؟
هوالعلیم
پاسخ این سؤالات در کتاب افق وحی بطور تفصیل آمده است رجوع بفرمائید و امّا مجمل و ملخّص مطلب :
حقیقت انسان دارای مراتب طولیّه و تجردیه است و هر کدام از این مراتب حکم و شأن خاص خود را دارد . مثلاً انسان دارای روح مجرد و نفس ناطقه است که جامع مراتب مختلف اعم از عقل و احساس و عواطف و حبّ به ذات و بقاء آنو ذهن و ضمیر و غیره می باشد و هر کدام از این امور حکم ابزار و وسائط اشتغال نفس و اِعمال او را دارند . و انسان با بکارگیری این امور آنچه موجب صلاح اوست را استیفا و آنچه موجب ضرر و زوال اوست را رفع و دفع می نماید بدین صورت که از ابزار و وسایل مودعه در نفس خود برای استکمال خود بهره می برد.
مسئله روح که ملک مقرّب خدا است یکی از وسائط و ابزار های نفس رسول خداست که نزول آن بر قلب پیامبر باعث آشکار شدن مرتبه ای از مراتب وجودی آن حضرت برای مرتبه ای دیگر است . در حالیکه آن مرتبه عالیه و راقیه که بطن البطون و سرّ الاسرار نفس قدسی او است از همه بالاتر است . و این قضیه درباره حضرت صاحب العصر ارواحنا فداه نیز صادق است .
و اما مسئله تنزیل قرآن، فرود آن بر قلب رسول خدا به تدریج است به عکس إنزال که در یک لحظه تمامی آن افاضه گردیده است .