گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 709
تاریخ ثبت 1439/02/15
شرکت در دانشگاههای مختلط

شرکت در دانشگاههایی که مختلط میباشد چه حکمی دارد.
هوالعلیم
باید از حدود موازین شرع تجاوز نشود . صحبت و برخورد بین طرفین صورت نگیرد.