گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 712
تاریخ ثبت 1439/02/15
صوفیه و تصوّف

سلام خدمت آقا جان.
با توجه حدیث امام رضا علیه السلام که میفرمایند: من ذکر عنده الصوقیه و لم ینکرهم بلسانه و قلبه فلیس منا (سفینة البحار _ماده صوف)
1_مرا از تصوّف و صوفیه چیست؟
2_چه کسانی شامل آن میگردند؟
3_آیا این فرقه تصوفی که امروزه هست از همین قسم افرادند؟
4_دیده شده که صوفیهای امروزی مرحوم آیت اللَه قاضی و علامه طباطبایی و مرحوم آقا رضوان اللَه علیهم را جزء برزگان طریق خود میدانند،آیا این ادعا صحیح است؟
هوالعلیم
مراد اهل تصوّف و مدّعیانی هستند مانند حسن بصری و سفیان ثوری که در مقابل اهل بیت دکّان باز نموده و مدّعی ارشاد شدند حال هر که می خواهد باشد چه در زمان گذشته یا حال.
البته هر که ظاهری متفاوت داشت و به مباحث شهود معتقد بود را نمی توان از صوفیّه شمرد اینها ولایت را قبول دارند و بزرگان را از اولیاء اللَه می شمرند.