گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 716
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا مطالعه کتب علامه طهرانی انسان را بی نیاز از استاد می کند؟

مطالعه کتب مرحوم علّامه طهرانی تا چه مقدار می تواند انسان را در راه خدا سیر دهد؟ و اصولاً آیا مطالعه کتب ایشان انسان را بی نیاز از استاد می کند یا نه؟
بسم اللَه الرّحمن الرّحیم
آنچه که مرحوم علّامه طهرانی رضوان اللَه علیه در کتب خود جمع نموده اند، مجموعه ایست از حقائق و آداب و عقاید خالص و غیر مشوّه مکتب اهل بیت علیهم السّلام که نه تنها از جنبه علمی و فنّی، بلکه از نظر شهود و ادراک قلبی می تواند مرجع و مستند تفکر شیعی و انطباق اعمال و کردار بر آن باشد که در این زمینه تا کنون نوشته ای به مانند این دوره معارف نیامده است و لهذا مطالعه و تدبّر در این کتب نه تنها برای افراد عادی موجب انفتاح عرصه جدیدی از مفاهیم و معانی و حقائق عالم وجود و عالم تشریع و تربیت و تزکیه خواهد شد، بلکه برای علماء و فضلاء نیز از اهمّ و اوجب وظائف و تکالیف علمی و اجتماعی بشمار می رود. آنچه در این کتب سعی بر اثبات و تحقیق آن شده است، گشودن فصل جدیدی در سیر و سلوک و حرکت انسان بسوی مبدأ هستی و مآلاً فتح باب شهود و وصول به اعلی مرتبه معرفت و عرفان حضرت حقّ متعال است که صد البتّه منحصر در شناخت ولایت معصومین علیهم السّلام و پیروی از دستورات ایشان می باشد و حرکت در مسیر تزکیه و تهذیب، جز با ارشاد و دستگیری استاد کامل و سالک واصل و راه رفته میسّر نمی باشد؛ زیرا خطرات نفس امّاره و وساوس جنود ابلیس ،هر لحظه در کمین رهروان مسیر حقّ خواهد بود و بفرموده حضرت سجّاد علیه السّلام :ضلّ من لیس له حکیم یرشده؛ باید سیر در عالم معنی با اشراف و هدایت این استاد تحقق پذیرد.