گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 73
تاریخ ثبت 1439/02/15
منظور از خلقت به حق در قرآن

با سلام منظور از خلقت به حق در آیات قرآن مثل آیه شریفه زیر چیست؟ "و ما خلق اللَه السموت والارض بالحق"
هوالعلیم
یعنی از روی تدبیر و حکمت مطلقه.