گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 730
تاریخ ثبت 1439/02/15
وظیفۀ مکلّف، عمل بر اساس فهم و ادراک است

با سلام، اگر علمای شیعه و سنی و وهابی که بر سر تعریف و مفهوم مصداق شرک اختلاف دارند، همگی راه خطا پیموده باشند و شرک با هیچیک از تعاریف آنان مطابقت نداشته باشد، تکلیف مکلفین در این خصوص و طریق احتیاط کدام است؟
هوالعلیم
مکلّف باید به فهم و ادراک خود عمل نماید و تا جائی که ممکن است سوء ظنّ به افراد نداشته باشد.