گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 738
تاریخ ثبت 1439/02/15
معنای نیت خالص و کیفیت تحصیل آن

بسم اللَه الرحمن الرحیم سلام علیکم نیت خالص چیست و برای خلوص آن چه باید کرد؟
هو العالم
نیّت عبارت از قصد انسان برای انجام کاری است چه آن کار حلال و مرضیّ خدا باشد یا حرام و منهیّ پروردگار. حال فردی که عملی را برای تحصیل رضا و تقرّب بسوی پروردگار بجای می آورد باید در این اقدام غیر خدا را از صفحه دل و ضمیر خود بیرون کند و فقط خدا را در قلب خود جایگزین کند به این گویند نیّت خالص و صادق. و برای تحصیل آن نیاز به مراقبه و ریاضات شرعیّه است و انسان باید در انجام هر کار که احتمال ورود غیر خدا را در آن می دهد خود را در آن وضعیّت و موقعیّتی قرار دهد که باحتمال ضعیف نمی تواند برای غیر خدا باشد. از باب مثال اگر بخواهد در انجام یک امری قدم خیری بردارد و کمکی نماید چنانچه احتمال دهد افراد و یا آن فرد خاص متوجّه این مسئله شدند می تواند از طریقی اقدام کند که کسی احتمال دخالت او را ندهد و همینطور سایر موارد.