گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 74
تاریخ ثبت 1439/02/15
منعم علیه

آیا در آیات قرآنی منعم علیه ذکر شده در سوره حمد نیامده است ؟
هوالعلیم
منظور افرادی هستند که متنعم به نعمت ولایت هستند چنانچه در روایات آمده است.