گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 75
تاریخ ثبت 1439/02/15
نوع من در ایه ونفخت فیه من روحی

خلاف تفسیری که شما فرمودید، احادیث صریحه داریم که (مِن) را (مِن اشرافیه) گرفته اند !
هوالعلیم
انسان باید به همۀ آثار اولیای وحی نظر داشته باشد توجّه به برخی از آنها و صرف نظر از بعضی دیگر نمی تواند راهگشا باشد (مِن) در اینجا (مِن نشویّه) است و لاغیر و به همین جهت انسان دارای مقام خلافت اللَهی است بخلاف سایر موجودات.