گروه پرسشقرآن وتفسیر
کدرهگیری 77
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

اختصاص ایه تطهیر به ائمه علیهم السلام


در ایه ی تطهیر چطور به اهل بیت استدلال شده و در مورد زنان پیامبر نیست چون عنکم و یطهرکم شاید مانند سلام علیکم باشد ؟
در ایه ی یا ایها الرسول بلغ شاید منظور ابلاغ ایه جدید بوده است؟
هو العلیم
خود رسول خدا فرمود که مربوط به اهل بیت است و در کتب اهل تسنن موجود است.
آیۀ بلّغ نیز طبق شواهد قطعیه مربوط به امیرالمؤمنین است.