گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 783
تاریخ ثبت 1439/02/15
سنّ حضرت علی اکبر علیه السلام

با سلام در کتاب امام شناسی ، حضرت علامه فرموده بودند که سن حضرت علی اکبر علیه السلام بیست و پنج سال بوده است اما شما در بیانات خود فرموده اید که سن ایشان بیشتر از سی سال بوده است. لطفا این مطلب را برای اینجانب روشن فرمایید.
هوالعلیم
مدارک این قضیّه متفاوت است.