گروه پرسش احکام
کدرهگیری 796
تاریخ ثبت 1439/02/15
عدم نزدیکی مرد با همسرش

اگر همسر زنی با وی بدرستی نزدیکی نکند و در واقع مشکل جنسی داشته باشد و حاضر به مراجعه به پزشک هم نباشد زن باید چه کند؟
هو العلیم
باید شوهر را متقاعد کند که مشکل را حل کند.