گروه پرسش احکام
کدرهگیری 798
تاریخ ثبت 1439/02/15
اجاره مسكن مصادره ای

با سلام خدمت اقاي سيد محمد محسن حسيني طهراني اينجانب مدتي است كه منزلي را اجاره نموده ام كه متوجه شدم كه زمين ان متعلق به شخصي است كه در اول انقلاب زمين ان توسط دولت مصادره شده ودر اختيار ارگاني قرار گرفته وان ارگان ان راساخته و به پرسنل خود فروخته است ايا اجاره نمودن اين ملك با توجه به اينكه صاحب اوليه زمين ناراضي باشد اشكال دارد؟
هوالعلیم
باید در این گونه موارد احتیاط شود.