گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 8
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیّت بهره مند شدن ازثواب قرآن

آیا ثواب ختم قرآن را می شود از طریق نگاه کردن به صفحه تلویزیون برد یا باید حتما قران دستمان بگیریم؟
آیا بدون وضو هم می شود از ثواب ختم قرآن استفاده کرد؟
آیا میشود درحال دراز کشیدن یا در بستر قران گوش کرد؟
باتشکر وآرزوی موفقیت
هوالعلیم
باید انسان خود قرآن را بخواند و بدون وضوء ثواب و اجر کمتری نصیب می گردد. گوش کردن قرآن در حال استراحت مانعی ندارد.