گروه پرسشقرآن وتفسیر
کدرهگیری 80
تاریخ ثبت 1439/02/15

علت عدم بهره گیری مردم از معارف قرآن


اگر قرآن كريم به زبان فطرت با مردم سخن مي‌گويد پس چرا همگان از معارف قرآن بهره مند نمي‌شويم ؟
هوالعلیم
چون نمی خواهیم بهره مند شویم و خود را به قرآن تسلیم نمی کنیم و بین خود و قرآن فاصله می اندازیم و آنرا فقط برای موارد خاصّ می خواهیم . اگر جداً و حقیقتاً اراده کنیم آنرا کتاب زندگی و آموزگار خویش در کلیه مسایل قرار دهیم آنوقت خواهیم دید تمام افکار و اعمال و امور شخصی و اجتماعی ما زیر و رو خواهد شد.