گروه پرسشقرآن وتفسیر
کدرهگیری 80
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

علت عدم بهره گیری مردم از معارف قرآن


اگر قرآن كريم به زبان فطرت با مردم سخن مي‌گويد پس چرا همگان از معارف قرآن بهره مند نمي‌شويم ؟
هوالعلیم
چون نمی خواهیم بهره مند شویم و خود را به قرآن تسلیم نمی کنیم و بین خود و قرآن فاصله می اندازیم و آنرا فقط برای موارد خاصّ می خواهیم . اگر جداً و حقیقتاً اراده کنیم آنرا کتاب زندگی و آموزگار خویش در کلیه مسایل قرار دهیم آنوقت خواهیم دید تمام افکار و اعمال و امور شخصی و اجتماعی ما زیر و رو خواهد شد.