گروه پرسش احکام
کدرهگیری 803
تاریخ ثبت 1439/02/15
انتخاب مرجع

باسلام بنده چند نوبت سؤال پرسیدم. اماجوابی از سمت حضرتعالی داده نشد. لطفا بیان کنید از شما تقلید جایز است؟ اگر بنده شما را اعلم بدانم و مرجع تقلید خود بخواهم بنمایم .تشکر
هوالعلیم
بنده بارها گفته ام تقلید از فردی نیاز به اجازۀ از او ندارد.