گروه پرسش احکام
کدرهگیری 806
تاریخ ثبت 1439/02/15
انتخاب مرجع تقلید

سلام مرا در انتخاب مجتهد و مرجع تقلید راهنمايي کنيد با تشکر
هو العالم
مرجع تقلید باید فرد اعلم و اتقي و خبیربه مسائل شرع و اقتضائات زمان باشد و نیز باید قلب و نفس او متّصل به عالم ملکوتبوده، از افاضات و عنایات خاصّه الهی برخوردار باشد؛ و مقلّد باید در انتخاب چنین مرجع و مجتهدی او را بیازماید و کورکورانه از فردی تقلید نکند و باید احراز کند که قلب او به هواهای نفسانی و دنیا متمایل نباشد که تقلید از چنین فردی باطل است و دراین راه از اهل خبره استمداد نماید و به سخنان عوام و شایعه ها توجّه نکند و به تبلیغات گوش نسپارد بلکه هم خود و هم افراد بصیر و خبیر نسبت به تشخیص مصداق اینملاکات سعی کافی و بذل توجّه وافی بنمایند که خداوند متعال هیچ عذری را در کوتاهی از این امر مهم و حیاتی نخواهد بخشید.