گروه پرسش احکام
کدرهگیری 807
تاریخ ثبت 1439/02/15
انتخاب مرجع تقلید

هو العلیم
مکلفی که بخواهد تقلید کند و مراجع تقلید و علما هر یک شرایط متفاوتی برای تقلید معرفی میکنند مثلا شرط اعلم یا عالم بودن یا سن تکلیف، در اینجا وظیفه هر مکلفی جیست؟
چون دور پیش می آید اگر به حرف آقای الف یا ب گوش بدهد تقلید کرده در حالیکه هنوز وارد وادی تقلید نشده و بدنبال مرجع است.
هو العلیم
باید با تفحّص تامّ أعلمیت فردی برای او احراز شود.