گروه پرسش احکام
کدرهگیری 808
تاریخ ثبت 1439/02/15
انتخاب مرحع و راه بدست آوردن فتاوا

با عرض سلام
بنده درحال حاضر با اجازه ی آیت اللَه خامنه ای بر تقلید ازآیت اللَه بهجت باقی مانده ام.
وتصمیم دارم از حضرتعالی تقلید کنم.
ولی فقط از بعضی نظرات شما (مطرح شده درهمین سایت و بیان شده درجلسات) اطلاع دارم.
با این اوصاف هم اکنون به تقلید از شما اقدام بکنم ؟ یا تا اطلاع یافتن از همه ی مسایل مبتلا به صبر کنم ؟
درضمن چگونه به نظرات حضرتعالی اطلاع پیدا کنم؟(علاوه برمطالعه ی سایت و گوش دادن به جلسات)
هوالعلیم
بر همان تقلید خود باقی باشید .
1 بنده جز این دو طریق مذکور راهی بنظرم نمی رسد.