گروه پرسش احکام
کدرهگیری 812
تاریخ ثبت 1439/02/15
تغییر مرجع تقلید

آیا برای تغییر مرجع ،در صورت وجود ادله کافی برای انتخاب مرجع جدید لازم است از مرجع قبلی اذن گرفته شود ؟
هو العالم خیر، لازم نیست.