گروه پرسش احکام
کدرهگیری 816
تاریخ ثبت 1439/02/15
تکلیف مقلّد در برابر اشتباه مرجع او

آیا زمانی که ما مرجع تقلید داریم و از او سؤال می پرسیم و او جواب می دهد اگر او اشتباه راهنمایی کند گناه به گردن خود اوست یا اینکه متوجه ما هم می شود؟
هوالعلیم
اگر بدانیم فتوای مرجع اشتباه است نمی توان تبعیّت نمود.