گروه پرسش احکام
کدرهگیری 818
تاریخ ثبت 1439/02/15
راه رسیدن به مرجع اعلم

سلام.
راههای ثابت شدن اعلمیت یک مرجع چیست؟
با تشکر
هوالعلیم
راه اعلمیّت توسط اهل خبره انجام میپذیرد