گروه پرسش احکام
کدرهگیری 819
تاریخ ثبت 1439/02/15
رساله توضیح المسائل

باسلام آیا حضرت آیت اللَه سیدمحسن حسینی طهرانی رساله عملیه دارند؟
هوالعلیم
خیر