گروه پرسشقرآن وتفسیر
کدرهگیری 82
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

كيفيت نزول قرآن مجيد


كيفيت نزول قرآن مجيد چيست ؟ آيا در ليلة القدر يك مرتبه نازل شده است يا تدريجاً و طبق خود قرآن مجيد هر ساله ليلة القدر تكرار مي‌شود مراد از اين تكرار چيست آيا در هر ليلة القدر، قرآن نازل مي‌شود ؟
هوالعلیم
توضیح مبسوط این مطلب در کتاب افق وحی از این حقیر آمده است. مجمل مطلب آنکه : قرآن بصورت مجموعی که عبارتست از حقائق و صور واقعیه این الفاظ و عبارات در شب قدر رفعة واحده نازل شده است اما قرآن بشکل تفصیلی و آیه آیه در طول مدت رسالت نازل شدهاست .