گروه پرسش احکام
کدرهگیری 820
تاریخ ثبت 1439/02/15
رسالۀ عملیّه

چرا حضرت آقا رساله عملیه ندارند؟ کجا مراجعه کنیم؟ باسپاس
هوالعلیم
ایشان می گویند: بحمداللَه آن قدر رسالۀ عملیّه منتشر شده است که دیگر نوبت به بقیّه نمی رسد.