گروه پرسش احکام
کدرهگیری 822
تاریخ ثبت 1439/02/15
علت تقلید از مرجع حی

سلام علیکم
لطفا بفرمایید :
1 ) دلیل نقلی مبنی بر وجوب تقلید از مرجع حی داریم یا خیر ؟ ( به چه منبعی مراجعه کنیم ) / معنی حیات در این مسئله چیست ؟ ( به معنای اتصال ضمیر مرجع ولی است یا به معنی همین حیات ظاهری ؟)
2 ) اگر کسی از ادنی الحل در یک ماه خارج شود و بدون احرام در همان ماه وارد حرم شود حکمش چیست ؟
هوالعلیم
1 نیازی به دلیل نقلی نیست زیرا کلام معصوم علیه السلام بواسطه عصمت جاودانگی دارد و کلام غیر معصوم از آنجا که محتمل الخطاء می باشد جاودانگی ندارد و حجیّت اعتباری آن تا مادامی است که خود فرد بتواند از صحّت و اتقان او دفاع کند و مجتهدی که از دنیا رفته است دیگر نمی تواند ضامن صحّت و حجیّت فتوای خود باشد. لذا ما می بینیم مجتهدین هر از چند گاهی فتوای خود را تغییر می دهند و چه بسا در یک روز دو فتوای مخالف صادر می کنند در حالیکه برای امام علیه السلام این چنین نیست .
2 اگر در همان ماه وارد شود نیازی به عمره نیست ولی اگر از یک ماه تجاوز کرد باید عمره مفرده بجای آورد.