گروه پرسش احکام
کدرهگیری 828
تاریخ ثبت 1439/02/15
معرفي مرجع تقليد

بسم اللَه الرحمن الرحيم
با توجه به در گذشت آيت اللَه بهجت خواهشمند است نظر خود را در رابطه با جايگزين ايشان به عنوان مرجع تقليد بيان بفرماييد تا بنده را در جهت انتخاب شخص اعلم راهنما باشد .
هوالعلیم
بنده فردی را تعیین نمی نمایم.