گروه پرسش احکام
کدرهگیری 829
تاریخ ثبت 1439/02/15
معرفی مرجع تقلید

من تاکنون مرجع تقلیدی را بدلیل بی اعتقادی به رساله نداشته ام ولی می خواستم بدانم آ یا انتخاب آن بعنوان یک مسلمان شیعی ضروری است یا خیر مگر رجوع به قران و عقل کافی نمیباشد لطفا" مرا درانتخاب یک مرجع تقلید امین راهنمایی فرمایید.
هوالعلیم
رجوع به مرجع تقلید مانند رجوع مریض به پزشک است زیرا در هر دو صورت انسان نسبت به موضوع جاهل می باشد. البته مرجع تقلید باید علاوه بر اعلمیّت ظاهری در احکام شرعیّه نفس و قلب او از تعلّق به دنیا و زخارف آن قطع شده و سرّش متصل به عالم ملکوت شده باشد و بنده یک چنین فردی را سراغ ندارم .