گروه پرسش احکام
کدرهگیری 831
تاریخ ثبت 1439/02/15
احتلام زن

محتلم شدن زن درخواب چه حکمی دارد؟
هوالعلیم
غسل دارد.