گروه پرسش احکام
کدرهگیری 833
تاریخ ثبت 1439/02/15
احکام حائض

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
1)با توجه به اينكه بسم اللَه الرحمن الرحيم يك آيه حساب ميشود :
آيا حائض ميتواند در دوران حيض براي ابتدا به هر كاري بسم اللَه الرحمن الرحيم بگويد؟
2)آن بسم اللَه الرحمن الرحيمي كه آيه حساب ميشود، همان بسم اللَه الرحمن الرحيم مختص به آن سوره است؟
3)دست زدن حائض با وضو به آيه قرآن چه حكمي دارد؟
4)دست زدن حائض با وضو به حواشي قرآن چه حكمي دارد؟ باتشكرفراوان.
هوالعلیم
1 اشکال ندارد.
2 خیر.
3 جائز نیست.
4 اشکال ندارد.