گروه پرسش احکام
کدرهگیری 837
تاریخ ثبت 1439/02/15
احکام روزه بانوان

. از اول سن بلوغ پریودی های نامنظمی داشتم .گاهی سه روزه، پنج روزه، هفت روزه و گاهی هم ده روزه پاک میشوم. ماه رمضان امسال وقتی بعد از غروب روز ششم پریودی خونی ندیدم چون مطمئن نبودم گفتم تا سحر صبر کنم اگر کامل پاک بودم غسل کنم و روزه بگیرم اما برای سحر خواب ماندم و صبحش غسل کردم و روزه ام را ادامه دادم حکم این روزه و کفاره ی آن چیست؟
هوالعلیم
آن روز را فقط قضاء کنید.