گروه پرسش احکام
کدرهگیری 839
تاریخ ثبت 1439/02/15
ارضاء زن در خواب

اگر زن در خواب ارضاء شود آیا غسل جنابت بر او واجب میشود؟
هوالعلیم
اگر احساس رطوبت کند واجب می شود و إلّا خیر!