گروه پرسش احکام
کدرهگیری 841
تاریخ ثبت 1439/02/15
استفاده از کرم ضد آفتاب

آیا استفاده از کرم ضد آفتاب در صورتی که رنگ پوست را یک درجه روشن تر کند دارای اشکال شرعی است(تغییر رنگ غیر طبیعی به نظر نمی رسد)؟
هوالعلیم
خیر اشکال ندارد.