گروه پرسش احکام
کدرهگیری 846
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا حجاب در برابر کودک ممیز واجب است؟

بسم اللَه الرحمن الرحیم.سلام علیکم.
1)مواضع زینت که باید خانمها از بچه ممیز بپوشانند کدام قسمتهاست؟
2)آیا میشود بچه ممیز را بوسید یا به او دست داد؟
2)صوت زن بهتر است در نماز در صورتیکه نامحرم نباشد به چه کیفیتی باشد؟(آهسته یا معمولی یا بلند یافرقی ندارد؟)باتشکر فراوان.
هوالعلیم
1 حجاب زن نامحرم از بچۀ ممیز مثل سایر افراد است.
2 جائز نیست.
3 آهسته باشد.