گروه پرسش احکام
کدرهگیری 847
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا سرمه کشیدن مانع برای وضو است؟

سلام علیکم
1. آیا سرمه ای که از چهار مغز تهیه شده باشد برای وضو مانع است؟
2.آیا نماز خواندن با چادر نازک اشکال دارد؟
3. آیا تنقیه سهوا یا عمدا روزه را باطل میکند؟
با تشکر
هوالعلیم
1 خیر
2 در صورتی که بدن زن معلوم نشود اشکالی ندارد.
3 سهواً اشکالی ندارد.