گروه پرسش احکام
کدرهگیری 848
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا کاشت ناخن مانع از غسل و وضوء است؟

آیا کاشت ناخن مانع غسل و وضو میشود؟
هوالعلیم
اگر ناخن کاملاً به انگشت بچسبد به نحوی که جدا نمودن آن بسیار سخت باشد اشکالی ندارد و در غیر این صورت باید آن را خارج نمود.