گروه پرسش احکام
کدرهگیری 849
تاریخ ثبت 1439/02/15
برهنه بودن روی پای زن

آيا ديده شدن روي پاي زنان در حالي که کف، انگشتان و پاشنه پوشيده باشد، آيا گناه و معصيت محسوب مي‌گردد؟ اگر تنها انگشتان و روي پا ديده شود چطور؟
هوالعلیم
نباید دیده شود.