گروه پرسش احکام
کدرهگیری 850
تاریخ ثبت 1439/02/15
بلندبودن موی سر زن

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
آیا این درست است که نظر مرحوم علامه این بوده که موی زن باید بلند باشد؟ اگر بله تا چه میزانی مد نظر است؟ آیا زن میشود موهایش را کوتاه کند؟تا چه میزان میشود؟باتشکرفراوان.
هوالعلیم
بلی؛ ایشان میفرمودند پشت گردن نباید ظاهر باشد.