گروه پرسش احکام
کدرهگیری 851
تاریخ ثبت 1439/02/15
پوشش دختران

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم حجاب دختر 10 ساله باید حتما چادر باشد؟ التماس دعا
هوالعلیم
چادر در هیچ زمانی الزامی نیست.