گروه پرسش احکام
کدرهگیری 852
تاریخ ثبت 1439/02/15
پوشش صورت برای زنان

هوالناظربا عرض سلام خدمت دانشمند محترم حضرت آیت اله محمد محسن حسینی طهرانی اینجانب فرمایشات حضرت عالی را در طول این سالها در باب پوشاندن صورت از نامحرم شنیده ام و همانند باقی دستورات انسان سازتان سعی در عمل به آن نموده ام مشکلی که همیشه مانع بوده است اینست که بجز موارد و مکانهای خاص وقتی از پوشیه استفاده می کنم کشیده شدن توجه و نگاههای مردم اعم از مرد یا زن به سویم به شدت آزارم می دهد در صورتی که در سایر مواقع با توجه به سن و سالم چنین نیست و کارهای اجتماعیم را راحت انجام می دهم عاجزانه تقاضا می کنم راه صحیحی مقابلم قرار دهیدو بگویید چه کنم؟
هوالعلیم
در قرار دادن پوشیه هیچ الزامی نیست، بلکه به هر نحوی که بتوانید صورت خود را از دیدگاه نامحرمان محفوظ بدارید کفایت میکند.