گروه پرسش احکام
کدرهگیری 854
تاریخ ثبت 1439/02/15
تاتو داشتن خانها موقع فوت

سلام علیکم
خانمهایی که ابرو یا چشمشان تاتو دارد، هنگام فوت زینت به حساب نمی آید؟
شنیدم که در بعضی از غسال خانه ها، تاتو خانمها را با مواد شیمیایی از بین میبرند که موقع دفن کردن زینت نداشته باشند.
در این صورت حکم تاتو کردن خانمها چیست؟ باتشکر فراوان
هوالعلیم
1
خیر
2
نیازی نیست.