گروه پرسش احکام
کدرهگیری 855
تاریخ ثبت 1439/02/15
تبعیت زن از شوهر خود در وطن

اگر با کسی ازدواج کنیم که مسافت او با ما بیش از 8 فرسخ باشد تکلیف نماز در دوران نامزدی وبعد از ازدواج در خانه پدری او چگونه است؟
هوالعلیم.
نماز زن، تابع شوهر است.