گروه پرسش احکام
کدرهگیری 858
تاریخ ثبت 1439/02/15
جمع بین دو نماز در حالات نزدیک به عذر

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم اگر اذان ظهر را داده اند يا غروب شده است و نماز اول را بخوانيم و احتمال دهيم كه ممكن است تا وقت نماز دوم (عصر يا عشاء) حائض شويم، نظر شما براي تفريق يا جمع صلاتين در اين مواقع چيست؟ باتشکر فراوان.
هوالعلیم
باید بین دو نماز جمع کنید.