گروه پرسش احکام
کدرهگیری 860
تاریخ ثبت 1439/02/15
جنابت بانوان

سلام
با عذرخواهی بخاطر سخن گفتن بی پرده :
در همه رساله ها فقط نوشته شده منی و شکل و حالت آن گفته نشده؟ چه رطوبتی منی است ؟ فرق آن با ترشحات معمول زنانه چیست؟ لطفا توضیح دهید.
اگر زن بدون جنابت و یا دختر بدون برقراری ارتباط و به واسطه فکر کردن یا دیدن یا شنیدن چیزی منی ببیند ، حکم آن چیست؟ آیا اینگونه افکار بدون دیدن یا شنیدن چیزی که گناه است ، و صرفا فکر کردن گناه است؟
با تشکر
هوالعلیم
1 اگر خروج رطوبت از زن همراه با حالت شهوانی و به اصطلاح اورگاسم باشد او محتلم شده و باید غسل کند و در غیر این صورت جنابت حاصل نشده است.
2 با فکر و تخیّل بدون رسیدن چنین حالتی که عرض شد جنابت حاصل نمی شود.
3 تخیّل در این امور اشکال دارد.