گروه پرسش احکام
کدرهگیری 861
تاریخ ثبت 1439/02/15
جنابت در بانوان

اگر زن قبل از دخول ارضاء شود چه حکمی دارد؟
هو العالم
ارضاء برای طرفین بمعنای رسیدن به آخرین مرتبه از التذاذ نفسانی است که همراه با آن خروج رطوبت است و احساس لذت همراه با رطوبت ارضاء نیست. و اگر زن چه قبل از دخول و چه در خواب و غیره این حالت در او حاصل شود غسل واجب است.