گروه پرسش احکام
کدرهگیری 863
تاریخ ثبت 1439/02/15
جنابت زنان

با سلام.اگر با وجود دخول، زن به مرحله ارگاسم نرسد غسل واجب است؟
هوالعلیم
بلی واجب است.