گروه پرسش احکام
کدرهگیری 865
تاریخ ثبت 1439/02/15
حدود اطاعت زن از شوهر

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
از محضر حضرت آقا میخواستم سؤال کنم که1_ آیا زن بدون رضایت همسر میتواند مرجعی غیر از مرجع همسرش را انتخاب و از او تقلید کند؟2_شرکت زنان در مجامع عمومی از قبیل راهپیمایی و نماز جمعه چه حکمی دارد؟ آیا زن بدون اطلاع همسر میتواند وارد در مسائل سلوک شود؟
هوالعلیم
1 بلی
2 _____
3 بلی.