گروه پرسش احکام
کدرهگیری 866
تاریخ ثبت 1439/02/15
حفظ امنیت بانوان

1.استخر رفتن برای زنها چه حکمی دارد؟ ورزشهای دیگر و به باشگاه رفتن برای آنها چطور؟
2.شوهر تا چه حد و به چه صورت می تواند در مورد پوشش زن و طریقه ارتباط و تکلم او با نامحرم دخالت کند؟
3.ادله وجوب پوشش صورت زن از نامحرم و حرمت نگاه کردن به صورت او چیست؟
4.آیا در امر تبلیغ برای طلاب لازم است طبق (آیه نفر) به آن منطقه خود بروند؟در این مورد آیا باید با دعوت افراد منطقه به آنجا برود یا وظیفه دارد که خود نسبت به این مسئله اقدام نماید؟
5.آیا تبلیغ رفتن برای طلاب واجب است؟
هوالعلیم
1رفتن به اماکن عمومی باید با رعایت امنیت صورت پذیرد.
2شوهر نسبت به پوشش زن و ارتباط او با نامحرم در راستای وظیفۀ شرعی باید دخالت کند.
3ادلۀ وجوب پوشش در فقه می باشد.
4در هر دو صورت باید تبلیغ انجام پذیرد.